Broager.dk

Fuld fokus på at mindske vandspildet

Et udsnit af de fremmødte til generalforsamlingen 2024.

Af Kristian Pallesen

Broager Vandværk investerer mange kræfter i at mindske vandspild og har bl.a. aftalt med SONFOR, at der lægges nye vandledninger i bymidten, før de graver op til at separere kloakledningerne i bymidten. På den måde undgår man, at de gamle vandledninger bliver beskadiget af gravemaskiner, så vandet fosser ud til ingen nytte.

Vandværket havde i 2023 et spild på 24.500 m³ svarende til 11,1 %. Det er et vandspild næsten dobbelt så stort som i 2022 og skyldes  primært utætheder i ledningerne i Vemmingbund men også reparation efter pågravninger ved kloakseparering og brud/utætheder på ledningsnettet, oplyste Ingolf Nielsen  i aften på vandværkets generalforsamling.

Han fortalte også, at ledningsnettet i Brunsnæs er gammelt, men at der ikke er noget vandtab af betydning. Derfor udsætter vandværket en udskiftning i Brunsnæs og bruger i stedet kræfterne i Vemmingbund, hvor der er opsat  midlertidige sektionsmålere for at kortlægge, hvilke ledninger som har det største vandtab.

Følg selv dit forbrug

De seneste år har nu 1.336 aftagere af vand fra Broager Vandværk fået udskiftet deres målere til de nye fra Kamstrup som aflæses dagligt vha. antenne på skorsten fjernvarme Østergade 21, som dækker Vemmingbund, Broager, Skodsbøl, Smøl, Mølmark og antenne opsat i sommerhusområde i Brunsnæs. Iller fjernaflæsning blev sat i drift  i oktober, november og december.

-Så nu er det muligt at følge sit vandforbrug dagligt ved at logge ind på min side på vandværkets hjemmeside. Det er dog kun dem der har de nye Kamstrup målere der kan se deres daglige forbrug endnu. Vi andre resterende 685 med Diehl målere må væbne os med tålmodighed, til det bliver vores tur at få skiftet måleren, oplyste næstformanden.

Lodsejere må vente på erstatning

Siden oktober 2023 har vi fået drikkevand uden pesticider fra den nye kildeplads i Bøffelkobbel Skov. Investeringen har bidraget til, at 2023 blev et år med underskud, et minus på 470.757 kr.  Fra 1. januar i år er vandprisen forhøjet med 1,88 kr. incl. moms, så der ikke igen bliver et regnskab med underskud.

-Omkring erstatning til lodsejere er der opstået et problem, idet vejen gennem skoven, som er en offentlig vej tilhørende Sønderborg kommune, fysisk ikke ligger som vist på matrikelkort. Det berører en del lodsejere, som skal kontaktes mm. Den opgave har Sønderborg kommune påtaget sig, mod at vandværket sørger for opmåling mm., så vejføringen bliver tegnet rigtigt ind på et matrikelkort. Derfor er erstatning til lodsejere udskudt, indtil det med vejen er helt afklaret.

Bianca Dam fik overrakt en vinkurv som tak for et solidt arbejde for Broager Vandværk.

Samarbejdet med  Broager Fjernvarme

Vandværkets samarbejdsaftale med Broager Fjernvarme går til 1. marts 2027, og som mange ved, arbejder Broager Fjernvarme på at indgå et samarbejde med Sønderborg Varme, hvilket skal besluttes på generalforsamlingen den 23. april 2024.

I den forbindelse skal det afklares, om Broager Vandværk skal fortsætte samarbejdet med varmeforsyningen eller gå andre veje, sagde Ingolf Nielsen, som benyttede anledningen til at takke personalet på fjernvarmen.

Driftsleder Michael Kurth har efter en sygdomsperiode valgt at opsige sin stilling i Broager Fjernvarme pr. 1 februar 2024 , og den stilling er nu midlertidig og delvist besat af Søren Rasmussen der er udlånt af Sønderborg Varme.

Mange tak til det dygtige drift- og kontorpersonale, for deres fremragende indsats i 2022/2023 og deres måde at være på. Jeg håber, at I vil løse de opgaver for vandværket, som løbende kommer, med renovering, vedligehold og drift af vandværk, ledningsnet og boringer.

De gamle boringer?

I år skal vandværket beslutte, hvad der skal ske med de gamle boringer ved Vemminbundvej. De er fortsat i brug i et blandingsforhold der gør, at vandet ikke er forurenet mere, end loven tillader. Ca. 60 procent af blandingen er fra de giftfrie boringer i Bøffelkobbel.

De to boringer der ligger tættest mod Dyntvej er som bekendt forurenet, den ene over grænseværdi den anden under grænseværdi, mens den sidste længst væk fra Dyntvej er ok endnu. Man er i tvivl om den fremtidige brug. Skal de nedlægges, fungere som afværgepumpning for boringen længst væk eller noget helt tredje?

Genvalg og nyvalg

Med formandens udtræden af bestyrelsen for få dage siden og fordi Bianca Dam ikke ønskede genvalg, er begge suppleanter efter aftenens møde indtrådt i bestyrelsen. Ole Jensen genvalgtes, og derfor var aftenens opgave at vælge to nye til suppleantposterne. Nyvalgt blev Preben Nielsen og Ole Hansen.

Fakta om 2023

Udpumpet vand til ledningsnet:
I 2023 er der udpumpet 218.289 m3 vand til ledningsnettet, i  2022 var det 220.886 m3 dvs. en  fald på 2.597 m3.

Vemmingbund Vandforbrug
Har i 2023 aftaget 24.976 m³.  I 2022 var det 24.307 m³ . En stigning på 669 m³

Eget forbrug:
På vandværket er der til filterskyl mm. i 2023 brugt 2.179m³,  i 2022 var det 2.208 m3 fald på 29 m3

Solgt vandmængde iflg. installerede forbrugsmålere
I 2023 – 193.789 m3. I 2022 – 206.521 m3, altså et fald på 12.732 m3.

Antal andelshavere
Var i 2023 2.021. I 2022 1.783 – en stigning på 238 – hovedsagelig nye andelshavere fra Vemmingbund.

Ledningstabet
Vi har et spild på 24.500 m³ svarende til 11,2 % i 2023. I 2022 var det 14.364 m³ svarende til 6,5 %.

El Forbrug
I 2023 er der brugt 93.199 kWh til produktion af vand, dvs. der er brugt 0,49 kWh pr. m3 vand. I 2022 var forbruget på 110.104 kWh svarende til 0,50 kWh.pr. m3. Faldet er opnået, selvom den nye råvandsledning fra Bøffelkobbel blev skyllet i april.  Så i 2024 bør energiforbruget falde lidt, med tilsvarende reduceret energiudgift, hvis priserne holder sig nogenlunde i ro over året.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broager.dk

Broager.dk er er et digitalt samlingssted for borgerne i byen og på Broagerland.

Følg med

© 2024 Broager – Designet af Aveo web&marketing