BROAGER.DK

Udviklingsforum

Her kan du læse ansøgningen fra Forum om midler til at virkeliggøre bystrategien for Broager.

Sønderborg Kommune
Udvalget for Teknik og Miljø,
Afd. By og Landskab

Ansøgning af midler til opfølgning på Bystrategi i Broager
– på byens vegne fra Broager Udviklingsforum.

 

1.1. Baggrund
De kommende udviklingsinitiativer tager afsæt i den bystrategi som Sønderborg Kommune har udarbejdet for Broager i efteråret 2017 ud fra de ideer og forslag der kom til borgermødet i september og i det efterfølgende by-strategis værksted på Broagerhus. By-strategien for Broager indstilles af Teknik og Miljø udvalget i maj 2018 godkendt af byrådet.

På den baggrund vil Broager Udviklingsforum intensivere arbejdet med at involvere borgerne i at tage ejerskab, så by-strategien bliver til virkelighed, og Broager by får brugt det uudnyttede potentiale som strategien peger på.

Et dejligt sted at bo – Det gode hverdagsliv
Naturen i byen – Byen i naturen.

By-strategien peger især på at Broager er et attraktivt sted for børnefamilier, og Broager Udviklingsforum finder det vigtigt, at Broager kan tiltrække og fastholde nye familier. 

Broager havde i 2017 mere fraflytning end tilflytning. I alt 17 personer blev Broager mindre i 2017. (Tal fremlagt på Bosætningsstrategis evalueringsmødet den 3 maj 2018 ). Og  når man tænker på, at Ældre Sagen rummer 1300 medlemmer, og Broagers indbyggertal lige nu er i omegnen af 3400, så er det bekymrende, hvis ikke Broager formår at transformere den nedadgående kurve til en vækstkurve, hvor flere familier flytter til Broager og bliver her.

 
Forudsætningen for det er, at Broager skal derfor bliver bedre til at tiltrække og fastholde tilflyttere. Også Sønderborg kommune har i By-strategien for Broager understreger, hvor vigtigt det er,at Broager fortsat er attraktiv:
 

“Skal bystategien lykkes, er det derfor vigtigt, at byen er attraktiv for både beboere, erhvervslivet og turister.”

Derfor har Broager Udviklingsforum smøget ærmerne op og er trukket i arbejdstøjet for at mobilisere borgerne, virksomhederne og foreningerne i Broager for at gøre byen til endnu mere attraktivt by at bo i og at bosætte sig i.


1.2 Vision og målsætninger:
Broager udviklingsforum arbejder videre med de visioner som der er udmøntet i Bystrategien.
De to fokusområder er:

 Et dejligt sted at bo – Det gode hverdagsliv

og

Naturen i byen – Byen i Naturen

Hver af de to fokuspunkter har forskellige underpunkter.

 1.2.1 Et dejligt sted at bo – Det gode arbejdsliv

Et dejligt sted at bo – Det gode arbejdsliv har følgende Undertemaer:
 

1.2.1.1 Hverdagsfunktioner

Mål:
At understøtte og styrke det gode hverdagsliv i Broager by,  med trygge rammer og nærhed til de funktioner som bruges i hverdagen.

Pejlemærkerne er:

at sikre at de basale og fornødne hverdagsfunktioner til alle aldersgrupper
at fastholde og fremtidssikre nuværende hverdagsfunktioner som fx skole institutioner, indkøb, bibliotek, sport m.m.
Fokus på et godt kollektivt tilbud samt gode og trygge gang- og cykelstier mellem boligområderne, til hverdagsfunktioner såvel som ud af byen til landsbyerne, strand og vandreruter m.m.

 

1.2.1.2 Gode boliger til alle

Mål:
At sikre et differentieret og godt boligtilbud

Pejlemærkerne er:

At arbejde for et differentieret og godt udbud af boliger der tilgodeser alle aldersgrupper og faser i livet.

 

1.2.1.3 Bymidten og de offentlige rum som mødested

Mål:
At sikre synergier ved at udnytte og udvikle Broagers bymidtes potentiale og hermed understøtte det gode hverdagsliv.

Pejlemærkerne er:

At arbejde for bedre fremkommelighed i bymidten for alle trafikanter
At skabe rammer for gode og fleksible byrum/mødesteder/eventpladser/fællesarealer- til glæde for såvel byens borgere, oplandet, turister og andre besøgende.
 

1.2.1.3 Fælleskabet

Mål:
At sikre og videreudvikle rammer der styrker sammenholdet og mødet mellem byens borgere.

Pejlemærkerne er:

At arbejde for at styrke samarbejdet mellem foreningerne
At støtte op om Broager Udviklingsforum
Fokus på at tage godt imod tilflyttere og introducere dem til byens mange aktiviteter og muligheder.

 

1.2.2 Naturen i byen – byen i naturen

I Naturen i byen – Byen i naturen er der følgende to Undertemaer

1.2.2.1 Naturen som bindeled

Mål:
At potentialer i Broager By med naturen i og omkring byen styrkes og udvikles
 

Pejlemærker:

Styrke Broager by som omdrejningspunkt for de naturmæssige og landskabelige muligheder og kvaliteter i Broager by og Broagerland
Udvikle Broager by som central del af turisme satsningen på Broagerland


1.2.2.2 Stierne som en del af Broager By

Mål:
At styrke og synliggøre stierne der forbinder Broager by med Broagerland
 

Pejlemærker:

Tydeliggøre Gendarmstien i selve Broager by.
Fokus på at forbinde og understøtte de mange stier der løber rundt i Broager by med funktioner og information.
Fokus på Alternative ruter mindre ture eller rundgange.
 

1.3 Strategi

For at nå visionen er strategien er Broager Udviklingsforum nødt til at sørge for at der er flere borgere som begynder aktivt at involvere sig i at være med til at give byen liv og også handle og bruge byen aktivt for at gøre den attraktiv for både beboere, erhvervslivet og turister.

Broager udviklingsforum har med udgangspunkt i By-strategien for Broager by valgt at arbejde med 7 delmål som tilsammen skal løfte Broager. Vi har valgt ikke at arbejde med Gode boliger til alle da vi finder at det er et anliggende for kommunen.

 
Se tegningen herunder for at se hvad vi vil arbejde med

 

Delmål 1. Synlighed – Broager.dk 
At gøre Broager.dk til digitale samlingspunkt både for foreninger, erhvervslivet, borgerne, tilflytterne og turisterne

Tilknytning til strategien:
Understøtter målsætningen om Fællesskabet

 

Delmål 2. Arrangement: Markedsdage
Lave markedsdage i bymidten af Broager. 

Tilknytning til strategien:
Understøtter målsætningerne om Fællesskabet og Bymidten og de offentlige rum som mødested.

 

Delmål 3. Arrangement: Parkunderholdning
Arrangere musikarrangementer i Byparken

Tilknytning til Strategien
Understøtter målsætningerne om Fællesskabet og Bymidten og de offentlige rum som mødested.


 

Delmål 4. Byvandring : Fortælle-stokkene
En lille vandrerute gennem Broager med historiske fortællinger fra  byen

Tilknytning til Strategien
Understøtter målsætningerne om At styrke og synliggøre stierne der forbinder Broager by med Broagerland
 

 

Delmål 5. Julebelysning
Der skal igen være julebelysning igennem Broager bymidte i december måned.

Tilknytning til Strategien
Understøtter målsætningerne om Hverdagsfunktioner og Bymidten og de offentlige rum som mødested


 

Delmål 6. Loddenmosen
Loddenmose skal gøres til en Naturformidlingsstation

Tilknytning til strategien
Understøtter målsætningen om Naturen som bindeled


 

Delmål 7. Legepladser
Der skal være flere trygge afskærmede legepladser i Broager by


Tilknytning til Strategien
Understøtter Hverdagsfunktioner, Fællesskabet og “Bynidten og de offentlige rum som mødested”
 

Delmål 8. Kreativt mødested på Broagerhus
Kreativt værksted på Broagerhus

 

Tilknytning til Strategien
Understøtter Hverdagsfunktioner, Fællesskabet og “Bymidten og de offentlige rum som mødested”

 

Delmål 9: Broager Udviklingsforum
Til mødeudgifter og konsulentbistand

Tilknytning til strategien:
At understøtte fællesskabet.

 
1.4 Handlinger

I juni 2017 blev Broager Udviklingsforum oprettet, og i løbet af efteråret 2017 havde alle foreninger repræsentanter i Broager Udviklingsforum.


Delmål 1.  Broager.dk et synlighedsprojekt:

Målet:
Et stort fokus for Broager udviklingsforum er at styrke samarbejdet med foreningerne og tage godt imod tilflyttere og introducere dem til byens mange aktiviteter, muligheder og foreninger.
Broager har ingen avis og det kan være svært for tilflyttere og borgere at finde rundt i hvilke tilbud der er i nærområdet.

Ved at gøre Broager.dk til byens digitale samlingspunkt vil det blive nemmere for både foreningslivet, erhvervslivet, borgerne, tilflytterne og turisterne at nå hinanden og hermed styrke fællesskabet og skabe sammenhængskraft i Broager.

Vi ønsker at udvikle fællesskaber på kryds og tværs med journalistiske historier og en åben og fri debat, der kan styrke dialogen. Det er vigtigt at lokalsamfundet har et medie, hvor borgerne løbende kan holde sig orienteret og give deres besyv med. Ikke for nødvendigvis at blive enige. Men det er vigtigt at vi lytter til hinanden.

Vi ønsker også at gøre det synligt for de bilister der kører forbi Broager på Brovej at Broager er en aktiv og spændende by.

Midlet:
Vi har brug for at udvikle en bæredygtig forretningsmodel for det nærlokale medie. Første etape er en relancering af broager.dk med nyt design og en ny indholdsstruktur, der understøtter det overordnede mål om sammenhængskraft og udvikling af fællesskabet.
 

Vi har brug for en smidig hjemmeside, der kan rumme en stor database og virker med forskellige sociale platforme både på mobilen og på alm. computer. Så det er let at overskue både forenings, erhvervs og aktiviteterne samtidigt med at det er Broagers nyhedskanal som specifikt samler nyhederne fra deres lokalområde.

Partnerskab:
Broager Udviklingsforum
Forenings-Broager
Broager Kultur
Broager Erhverv
Broagerhus

 

Økonomi:

Vi søger konkret midler til relancering og udvikling følgende:

Forbedring af nyhedsmodul, således URL´er kan bruges på Facebook og instagram.

1 dag – 7,5 timer á 1000 kr pr time.                                                                                                                                                                                                    7.500 kr.

Relancering og omstrukturering af indhold, i henhold til de lokale forenings ønsker. Her ansøges om proceskonsulent til gennemførelse af projektet.

Estimat på 40 timer á 750 kr.                                                                                                                                                                                                             30.000 kr.

Udarbejdelse af forenings koncept på broager.dk – herunder udarbejdelse af footer skabelon, for at give hurtigere overblik for hver forening og 3 til 5 forskellige skabeloner fra standardmoduler til præsentation af indhold 15 timer á 1000 kr (IT programmering)                                                                                                                                                    15.000 kr.

Relancering af design og farver. 13 timer af 900 kr (Grafisk designer)                                                                  11.700 kr.

Opfølgende programmering ved softwareleverandør, ud fra kravspecifikation
 fra ovenstående projekt konsulent – Estimeres til 20 timer á 1000 kr.                                                                 20.000 kr.

Optimering af SEO modul, således der rammes bedre på borgere
 i Broager 5 timer á1000 kr.   5.000 kr.

Interface mod andre lokale dataleverandører – Estimat 40 timer af 1000 kr.                                                     40.000 kr.

Oprettelse af alle foreninger og virksomheder, interviews af personer,
samt der skal tages relevante billeder, udføres primært ved egne kræfter,
hvorfor der alene søges til freelance 20 timer af 750 kr.                                                                                              15.000 kr.

I alt søges til sammenhængskraften og fællesskabet                                                                                                106.700 kr.

 

Støtte fra:
Sønderborg Kommune                                                                                                                          106.700kr.
                                                                                                                                                

Næste etape er i løbet af 2018 at åbne for tegning af medlemskaber, individuelle og forenings medlemskaber, partnerskaber og sponsorater.

Udviklingsforums ambition er et nærmedie finansieret uden egentlige annoncer.

Effekt:
Ved at samle det hele et sted skaber vi det overblik over de foreninger og de aktiviteter der foregår i Broager, og skaber større muligheder for fællesskab. Erhvervslivet bliver mere synligt. Samtidigt bliver det lettere for tilflytteren at få indblik i, hvad der foregår i byen, og det bliver lettere at “råbe Broager op.”Delmål  2 Arrangement: “Lille Frankrig” – Markedsdage

Målet:
For at styrke Broagers bymidte som mødested og omdrejningspunkt for dagligvarecentrum for oplandet vil vi arrangere markedsdage og gøre Broagers torv til “Lille Frankrig”. Vi ønsker at vise byens borgere potentialet for at gøre Broager bymidte til det samlende sted for hele Broagerland, hvor også turisterne i sommerperioden i højere grad vil søge til for at få en handels og smagsoplevelse ligesom de små bymarkeder i Frankrig.

Midlet:
Vi ønsker at lave et koncept for hvordan “Lille Frankrig” kan blive en mulighed og en plan for, hvordan det kommende torv skal se ud for at det tilgodeser både parkering til dagligvarehandlen og biblioteket, muligheder for at opstille boder.

Vi vil også også undersøge hvilke boder / kunder vi kan tiltrække, og hvor stort kundepotentialet er.

Partnerskab:
Broager Udviklingsforum  herunder Broager Erhverv i dialog og et samarbejde med:
Superbrugsen
Biblioteket i Broager
Amarylis
Ændring for livet
Røde Kors
Broager Apotek
og diverse gårdbutikker i området.

Økonomi:
Udarbejdelse af rapport inkl tegninger:         50.000kr

Støtte fra:
Sønderborg Kommune:             50.000kr

Effekt:
Sønderborg kommune har ikke noget samlende torv for torvesalg. En forudsætning for at alm mennesker får kendskab til de lokale gårdbutikker er, at der er et sted at møde butikkerne. Et sådan torv vil give et større kendskab til lokale fødevarer og gøre det mere attraktivt at blive fødevare-iværksætter i området og også styrke Sønderborg kommunes fødevarestrategi.
Samtidigt vil Broagers bymidte få et løft, fordi der nu sker noget “ud over det sædvanlige” at komme til Broager efter. 

Delmål  3 Arrangement: Parkunderholdning

Målet:

Byparken skal igen blive et mødested for byens borgere. Fuld af liv om sommeren. Som en naturlig del af bymidten er det vigtigt at vække borgernes og turisternes lyst til at bruge den og slå sig ned i den og mærke fællesskabet med andre fra Broager. Vi vil derfor genoplive det gamle parkunderholdning.

Midlet:

Vi ønsker i 2018 at lave en parkunderholdning. Med 1 udvidelse igen i 2019 og en igen i 2020, så vi i alt er oppe på tre koncerter om året.
Der vil være mad- og ølsalg ved boder, mens entre til  arrangementet er gratis.

Partnerskab:
Broager Erhverv
Broager Kultur

Økonomi:
Maling af pavillionen                     2500kr.
Telte borde og bænke + ildslukker m.m      12.000kr
Lydmand + Lys og højttalere               5500kr.
Musikere og markedsføring af intro parkunderholdning 2018        50.000kr.

Støtte fra:
Sønderborg kommune                47.000kr.
Toptryk            Plakater
Broagerlands Maler og multiservice.   2.500kr.

Effekt:
Ved at skabe et arrangement som parkunderholdning får børnefamilierne i Broager mulighed for at samles og hermed opstår nye venskaber som kan fastholde tilflyttere til Broager. Samtidigt får Byparken igen status som et møde og samlingspunkt. 


Delmål  Byvandring : Fortællestokkene

Målet:
Der kommer ca 25.000 besøgende til Broager kirke om året, som med sine karakteristiske spir, smukke kalkmalerier og figurer vækker nysgerrighed hos mange . Desværre er der intet som kan friste dem til at gå en tur i byen efter at de har set kirken. Det vil vi gerne lave om på.

Vi i tråd med “Stierne en del af Broager by” ønsker at skabe en alternativ rute i Broager som trækker turisterne ind til byen for at styrke kendskabet til byen og styrke den lokale dagligvarehandel.

Midlet:
Vi ønsker at skabe en lille  historisk vandrerute på  ca 10 – 12 min som vil føre folk rundt i det historiske Broager og ned forbi Broager bymidte med QR koder så man kan få en fortælling fra mobilen.
Der skal opsættes 12 pæle med en plade der er en beskrivelse/teaser på historien fra stedet, en QRkode til at fortælle selve historien samt et kort der viser en vej til de andre historier i byen.
Især fra 1864 og 1 og 2 verdenskrig og Teglværkstiden er der gode historier fra i området som kan bidrage til fortællingerne.

Partnerskab:
Sønderborg Kommune
Broagerlands lokalhistoriske arkiv
 

Økonomi:
12 aluminiumsskilte:       2000 kr.
Egepæle og opsætning:    18.000 kr.
Grafiker:   6000 kr.
Mobilhjemmeside med QR-koder:         20.000kr.
Studie til at optage historierne:        15.000kr.
Borde bænke i Broager By                                  20.000kr.                                                                    
I alt:                                 81.000kr.

Søger støtte fra:                                                                                                                                                                         
Sønderborg kommune       40.500kr.          

Friluftsrådet         40.500kr.

Effekt: Flere får kendskab til Broager by, lokale børn og voksne får indsigt og viden om Broagers historie. Der bliver skabt en vandrerute i byen som kan bindes sammen med andre ruter.

Delmål  5 Julebelysning

Målet:

Broager by har brug  at få styrket sit image som handelsby for at styrke erhvervslivet, og ved at styrke Broager Bymidte som  samlingspunktet for  handel og udvide Broagers image som  en juleby øger vi vinterturismen og glæder borgerne.  Hermed styrker vi også bystrategiens fortælling om  det gode hverdagsliv til glæde for gamle og unge.

Midlet:

Vi vil sætte julebelysning op i 24 lamper i Broagers Bymidte til glæde for lokale unge og gamle.

Partnerskab:
Broager Erhverv
Broager Pensionistforening

Økonomi: 
Lamper 43 stk af:     90.000kr.
Stikkontakter:                   50.000kr.
Opsætning pr. år:       20.000kr.

I alt                                     160.000kr.

Støtte fra:
Sønderborg kommune              76.000kr.

Lottopenge fra Pensionistforeningen:  24.000kr.
Broager Sparekasse:   20.000kr.
SE vækstpulje      40.000kr.

Effekt:
Julebelysning skaber sammenhold og lysten til at handle i Broager bliver større.
Sidste år deltog omkring 1000 børn i vækningen af julemanden på Broager torv. Broager Erhverv havde samtidigt opstillet boder for at gøre det hyggeligt på torvet. og tilsammen skabte det et godt arrangement. Julebelysning vil forstærke Broagers image som et sted at tage hen når der er jul. 

Delmål  6 Loddenmose

Målet:

Helt op af Broager by ligger Loddenmose. En stor lavvandet ferskvandssø med et rigt dyre- og plante liv.

 

Broager Udviklingsforum ønsker med afsæt i bystrategiens punkt om ”byen i naturen – naturen i byen” at udnytte denne naturperle til at bringe byens borgere tættere på naturen samt skabe læring og oplevelser for unge og gamle.

 

Midlet:

Naturformidlingsområde i tilknytning til mosen med informationstavler om livet i og omkring søen, samt stationære læringsredskaber som forstørrelsesglas og fiskenet, således at fangede insekter kan studeres helt tæt på.
Det er planen at naturformidlingsområdet skal bruges af børnehaverne og skolen i deres formidling/undervisning, for at skabe større interesse og respekt for naturen.

Picnicområde med naturlig ruminddeling hvor familier kan spise deres medbragte frokost ved et bord-/bænkesæt, eller lave aftensmad ved de stationære grille en varm sommeraften. Her kunne formidling om nedbrydningstid for affald i naturen indgå, for at skabe opmærksomhed omkring dette problem.

På sigt er det ønsket at søen kan blive renset op og der bliver lavet naturlige øer ude i søen, for dermed at skabe endnu bedre yngleforhold for fisk og fugle.

Partnerskab:
Broager Skole
Naturskolerne i Sønderborg Kommune

Økonomi:
Konceptudvikling, undersøgelser, ansøgninger m.m                     50.000kr.
I alt              50.000kr                                                                                                                               

Støtte fra:
Sønderborg kommune                  50.000kr.
 

Effekt:
Ved at skabe et område med plads til læring og leg, giver vi børn og barnlige sjæle i alle aldre mulighed for at opdage og undersøge naturen og dens vidundere og hermed få et indgående natursyn. 
 

Delmål 7 Legepladser

Målet:
Hverdagen skal fungere for børnefamilier, dagplejere, børnehaver etc. derfor er det godt at have steder at kunne tage hen som er lige i nærheden og lege på vej hjem fra børnehaven eller i weekenderne, som er sikre, hvor der ikke er fare for børn kan falde i vandet eller fare for at blive smurt ind i hundelorte. Derfor ønsker vi legepladser  som er lukkede inde med tilhørende bænke, der ligger i umiddelbar nærhed af veje og stier hvor folk færdes.

Midlet:
Vi ønsker at skabe op til 3 legepladser i Broager by, startende med 1 legeplads i Byparken.

Partnerskab:
Dagplejerne i Broager
Børnehaverne
Forældre

Økonomi for 2018:

Konceptudvikling inkl tegninger                                                       40.000kr.

I alt                 40.000kr.

Støtte fra:

Sønderborg kommune     40.000kr.

Effekt: Gode og lækre legepladser er attraktive for børnefamilier. Og ved at have mange legepladser i Broager signalerer vi at her er børnefamilier velkomne. Samtidigt er det godt for fællesskabet med legepladser fordi det er der forældre kommer i snak og hermed inddrages nye familier.

 

Delmål 8  Det Kreative mødested på Broagerhus

Målet:
Et kreativt mødested hvor de borgere i Broager kan mødes, hjælpe og inspirere hinanden på tværs af alder og sociale lag til at udvikle kreative evner. Et fristed til mangfoldig udfoldelse.

Midlet:
Et kreativt værksted med mulighed for udfoldelse indenfor diverse husflid og syslerier.  Vi ønsker et værksted med inventar til at kunne udfolde sig med maleri, ler, beton, pileflet, og syværksted.


Partnerskab:
Broagerhus

økonomi:
Inventar – stole lamper etc.               12.500kr.
Strømføring til strømudtag         2500.kr.
Syværkstedet           26.000kr.
Andre kreative redskaber               17.000kr.
 

I alt                           58.000kr.


Støtte fra:
Sønderborg Kommune               58.000kr.

Broagerhus   reoler borde skabe maleristativ, stafilli, afløb til pensler                                                                                                                                                                                                                                                

Effekt
Unge mennesker kan mødes med gamle mennesker og blive inspireret og lære af hinanden, hvorved kreativiteten bliver øget og nye evner og færdigheder tillæres, som kan give grobund for nyt iværksætteri. Enlige og ensomme borgere kommer ud af eget hjem og  mødes med andre og knytter nye fællesskaber ved sociale aktiviteter. Det styrker det gode hverdagsliv og giver livskvalitet, selvhjulpenhed og tryghed for den enkelte borger.
 

Delmål 9: Broager Udviklingsforum.

Målet:
At sikre projekternes forankring og styrke fællesskabet ved at støtte op om Broager Udviklingsforum.

Midlet:
Vi søger til koordinering, til igangsætning, til møder og konsulentbistand omkring processen samt styring – bestyrelsesmøder, arbejdsgruppemøder, borgermøder m.v. og betaling af husleje i medborgerhuset.

Økonomi:

Til dækning af udgifterne   75.000 kr.

 

I alt søger Broager Udviklingsforum til By-strategien i 2018               543.200 kr.

 

2. Input

2.1 Broager Udviklingsforums historie
Broager har hidtil været kendetegnet ved et rigt foreningsliv uden særlig sammenhængskraft og uden en borgerforening eller en erhvervsforenings indsats for fællesskabet. Derfor blev åbningen af medborgerhuset fulgt op med at danne Broager Udviklingsforum som en paraplyorganisation og mediet broager.dk oprettet med det formål at skabe en lim, der kan være med til at binde byen sammen og varetage alle fælles-anliggender. Udviklingsforum er dannet for også at være det koordinerende organ og er kommunens kontaktorgan omkring udviklingsinitiativer fremadrettet.

2.2 Strategien for Broagerland
I skrivende stund bliver der også skrevet på en turismestrategi for Broagerland. Broager Udviklingsforum har et godt samarbejde med med Landsbylaugene og sidder med til bords ved udarbejdelserne.

3. Projektansvarlige
Broager Udviklingsforum
V/ Formand Dennis Kinastowski
Højløkke 60
6310 Broager

dkinastowski@hotmail.com


 

4.  Samarbejdspartnere
Broager Erhverv
Broager Kultur
Broager Ringridning
Pensionistforeningen i Broager
Broagerhus
Ældresagen
BUI-Rock
Broagerhallen
BUI

5. Bilag
By-strategien for Broager By

6 Underskrifter

Formand for Broager Udviklingsforum
Dennis Kinastowski

sign.
Dennis Kinastowski

 

 

Generalforsamling torsdag den 5. april

Mødet holdes i lokale 114 på Broagerhus kl. 19. Kom og lyt, kom med dine meninger. Den 6.april sender Udviklingsforum høringssvar til kommunenom forslaget til bystrategi for Broager.

 

 

Dagligt vokser erhvervsgruppen i Broager

Mange virksomheder reagerer positivt på opfordringen om at melde sig ind i den nye erhvervsgruppe, som er etableret med livline til Broagers Udviklingsforum. Foreløbig er disse handels- og erhvervsvirksomheder med i gruppen:

BrewParts ved Peter Michael og Mikkel Snedker Hartmann
Tanja D’s Skønhedspleje ved Tanja Detlefsen Albrechtsen
Salon Klip og Krøl/Slank med chokolade ved Henriette Horne
Amaryllis ved Maria Schwartz
E. K. El service ved Erik Kragh
Flensborg Fjord Kajakudlejning ved Egon Albrechtsen
Natur-Klinikken ved Vera Højmose
Iller Slot ved Torben Schou
Kajs Bageri ved Jesper Johansen
Hornes Auto ved Jørgen Horne
Soleng ved Irene Lorenzen
Broager Snedker og Tømrer ved Michael Hansen
Carstens Maskinværksted
Home ved Henning Brock
Ejnar Hansen Maskinfabrik A/S ved Jesper Petersen
Kim`s Cykelservice v/Kim Gottlieb
Din Sundhedspartner Jane Gottlieb
P. Christensen & Sønner ApS ved Peter Christensen
Broager Sparekasse