BROAGER.DK

Vedtægter

Besluttet på den stiftende generalforsamling 14. juni 2017 og revideret 17. maj 2018.

Vedtægter

§ 1 Foreningens navn:

Broagers Udviklingsforum

§ 2 Formål:

At fremme de lokale interesser og initiativer, der bidrager til at styrke den samlede udvikling og turistindsats i Broager by og på Broagerland. 

§ 3 Vision

At medvirke til at Broager by og Broagerland fremstår som et attraktivt sted at besøge og bo i, og som borgerne kan tage del i og være stolte af, samt være med til at udvikle på følgende fire områder:

Foreningsliv
Fritidsliv
Erhverv
Turisme

§ 4 Virksomhed

Broagers Udviklingsforum er upolitisk, baserer alle aktiviteter på proaktiv kommunikation med alle involverede parter, formidler relevant information til områdets beboere, foreninger og virksomheder og kan fungere som områdets talerør i forhold til kommunale organer.

Ligeledes medvirker forummet ved deltagelse i udviklingsprojekter og turistfremmende medlemskaber i Broager by og på Broagerland.

§ 5 Medlemmer

Alle fra området, der kan tilslutte sig foreningens formål, kan deltage i foreningens aktiviteter, herunder foreninger, virksomheder og byens borgere. Udviklingsforummet arbejder uden medlemskontingent, men drives alene ved indtægter skabt af Udviklingsforummet.

Økonomisk støtte og sponsorater kan modtages fra foreninger, fonde, virksomheder, enkeltpersoner eller lignende.

§ 6 Bestyrelse

Udviklingsforummets bestyrelse består af 11 foreningsudpegede i Broager by og på Broagerland og op til fire frie mandater. De fire frie mandater vælges af de fremmødte på generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed.

Bestyrelsen fastsætter antallet af suppleanter med møde- og tale- og stemmeret til bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen kan beslutte evt. at nedsætte et forretningsudvalg, som forbereder og følger op på bestyrelsesbeslutninger. Forretningsudvalget har mandat til evt. at tilknytte eksterne rådgivere.

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær.

Udviklingsforummet tegnes af formanden eller en af bestyrelsen udpeget talsperson

Køb og salg af fast ejendom samt optagelse af lån kræver en generalforsamlingsbeslutning.

Medlemmer af Broagers Udviklingsforum hæfter ikke personligt for foreningens indgåede forpligtelser.

Møderne indkaldes af formanden eller 3 medlemmer med dagsorden, og der føres referat over mødernes beslutninger, som godkendes på efterfølgende møde. De godkendte referater udgør Udviklingsforummets protokol.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsens medlemmer deltager.

Rådets medlemmer arbejder uden vederlag.

§ 7 Generalforsamlingen

Udviklingsforummets højeste myndighed er generalforsamlingen. Den indkaldes med fire ugers varsel med angivelse af dato, tid og sted og annonceres i Gråsten Avis og på Broagers hjemmeside, www.broager.dk, samt gennem e-mail til de borgere, som i henhold til § 5 har oplyst mailadresse.

Generalforsamlingen er åben for alle.

Generalforsamlingen holdes inden udgangen af marts måned.

Dagsorden skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning ved formanden om Udviklingsforummets virke i det forgangne år.

3. Gennemgang af det reviderede regnskab til godkendelse. Regnskabet fremlægges i skriftlig form..

4. Beretning fra de enkelte nedsatte grupper.

5. Aktivitetsplan for det kommende år.

6. Budget for det kommende år.

7. Indkomne forslag.
Forslag, der ønskes på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest tre uger før generalforsamlingen.

8. Valg af bestyrelse. Generalforsamlingen vælger formanden.

9. Valg af revisor.

10. Eventuelt

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år af gangen. Halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år. Suppleanter vælges for et år og er på valg hvert år.

Formand og kasserer er på valg hhv i lige og ulige årstal.

Revisor og revisorsuppleant vælges for ét år af gangen.

Genvalg kan finde sted.

Referat af generalforsamlingens beslutninger underskrives af dirigenten og den nyvalgte formand på det efterfølgende konstitueringsmøde.

Generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Afstemninger gennemføres ved håndsoprækning, med mindre dirigenten eller et medlem forlanger skriftlig afstemning. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Ved vedtægtsændringer og ved beslutning om foreningens nedlæggelse kræves særlig procedure, jf. § 10.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling

Der holdes ekstraordinær generalforsamling, når et flertal i bestyrelsen eller mindst 50 % af medlemmerne indsender begæring herom med motiveret dagsorden til Udviklingsforummets formand.

For ekstraordinære generalforsamlinger gælder samme indkaldelsesprocedure som i § 7.

§ 9 Ansvar, regnskab og revision

Udviklingsforummet regnskabsår er fra 1 januar til 31 december. (Kalenderår). Foreningens regnskab føres af kassereren. Foreningens midler indsættes i Broager Sparekasse. Bestyrelsens medlemmer hæfter IKKE personligt for de af Broager Udviklingsforums indgåede forpligtelser.

Regnskabet skal være revideret og underskrevet af revisor inden 15. januar og forelægges rådets bestyrelse inden generalforsamlingen. Udviklingsforummet er alene forpligtet ved sin formue.

§ 10 Vedtægtsændringer og opløsning

Ændring af disse vedtægter kan alene ske på en generalforsamling, hvor forslaget er på dagsordenen. Ændringer af vedtægterne eller opløsning af Udviklingsforumment kræver, at 60 % af bestyrelsen er til stede, og 3/4 af de fremmødte stemmer for.

Såfremt det ikke er muligt, kan en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, uanset antallet af fremmødte, vedtage forslagene med 2/3 flertal.

Ved opløsning af Broagers Udviklingsforum, overgår en evt. formue til en forening i Broager, besluttet af generalforsamlingen.

§ 11 – Overgangsbestemmelse

På den stiftende generalforsamling valgtes kun tre til bestyrelsen, hvorfor generalforsamlingen gav den valgte bestyrelse fuldmagt til at supplere bestyrelsen med op til 9 medlemmer. Efter lodtrækning i bestyrelsen er halvdelen af medlemmerne på valg i 2018.

Paragraf 11 bortfalder automatisk efter valg af bestyrelse på generalforsamlingen 2018.

____________________                                                               _______________________________

Kristian Pallesen                                                                                   Dennis Kinastowski
dirigent                                                                                                    formand

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling 14. juni 2017

med ændringer besluttet énstemmigt på den ekstraordinære generalforsamling 17. maj 2018.

_______________________                                                               ________________________________

Erik Krogh, dirigent                                                                              Dennis Kinastowski, formand