BROAGER.DK

Vedtægter

Vedtægter for BROAGERHUS - Allégade 4, 6310 Broager.

§1
Foreningens navn er ” BROAGERHUS” – Broagerlands Medborgerhus –

§2
Foreningens formål er, i samarbejde med Sønderborg Kommune, at drive ejendommen, matr. nr. 499, Broager Ejerlav, beliggende Allegade 4, 6310 Broager som folkeligt og kulturelt samlingssted, fortrinsvis for personer, foreninger og interessegrupper hjemhørende på Broagerland og i Broager. Huset skal virke til styrkelse af områdets fællesskab, såvel gennem kulturelle, oplysende eller sociale arrangementer som gennem udlån af lokaler til almennyttige foreninger og aktiviteter.

Huset kan ikke udlejes/anvendes til private arrangementer/fester.

§3
Som medlem af foreningen kan enhver optages, som er bosiddende i Broager Sogn eller som på anden måde har en tilknytning til området.

§4
Foreningens ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer, der vælges for en 2 årig periode af generalforsamlingen: samtidig vælges to suppleanter ligeledes for to år. I ulige årstal afgår 3 bestyrelsesmedlemmer, i lige årstal afgår 4 medlemmer. Genvalg kan finde sted. Generalforsamlingen vælger desuden 2 revisorer, der afgår/genvælges forskudt. Det vælges 1 revisorsuppleant.

Den valgte bestyrelse afholder snarest efter generalforsamlingen et møde, hvor man konstituere sig med en formand, en næstformand, en sekretær og en kasserer.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og den er beslutningsdygtig, når 5 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. Bestyrelsen har mulighed for at nedsætte ad hoc udvalg i.f.m. situationsbestemte aktiviteter.

§5
Bestyrelsesmøde afholdes minimum hver anden måned, eller når formanden eller to af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det, og alle beslutninger skal føres til protokol/referat.

§6
Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år ultimo februar. Indvarslingen sker ved opslag i Borgerhuset Broager og ved bekendtgørelse i mindst en lokal avis, med 14 dages varsel. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, der skal ske med samme varsel, og på samme måde, kan foranstaltes af bestyrelsen, når mindst 3 medlemmer forlanger det, eller når mindst 10 menige mellemmer af foreningen skriftligt overfor bestyrelsen har stillet krav herom, I begge tilfælde af generalforsamling skal indkaldelsen indeholde dagsorden.

Ordinære generalforsamlingers dagsorden skal altid indeholde:

Valg af dirigent og protokolfører.
Bestyrelsens beretning
Regnskab til godkendelse
Fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter
Valg af revisor samt suppleant
Indkomne forslag,
Eventuelt.

§7
Såfremt der er i perioden mellem generalforsamlingerne er indtrådt en suppleant i stedet for et generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem, færdiggør den indtrådte suppleant det udtrædende medlems valgperiode.

§8
Som beslutningsdygtig anses den generalforsamling, der er behørigt indvarslet uanset antal fremmødte.

§9
Kassererens regnskab skal forinden forelæggelse for generalforsamlingen være gennemgået af revisorerne.

Forslag, der ønskes behandlet på enhver generalforsamling skal være formanden i hænde senest to dage før generalforsamlingens afholdelse.

Dirigenten afgør ethvert spørgsmål om vedtægternes fortolkning.

§10
Borgerhuset Broagers indtægter fra sponsorater, medlemskontingenter, gaver, fonde, søgte midler fra kommunen samt evt. brugerbetalinger anvendes til inventar, udstyr og udgifter i forbindelse med aktiviteter, samt de udgifter, der pålægges jvf. §11.

§11
Foreningen indgår driftsaftale/brugeraftale med Sønderborg kommune om lån og drift af ejendommen Allégade 4, 6310 Broager.

§12
Foreningens opløsning forestås af 2 generalforsamlingsvalgte og af Sønderborg kommune godkendte likvidatorer.

§13
Såfremt husets forening ophører med sit formål og/eller opløses, skal dens formue tilfalde Sønderborg kommune,

§14
Foreningens opløsning skal vedtages på to efter hinanden følgende generalforsamlinger afholdt med mindst 14 dages mellemrum. Der træffes her beslutning om evt. aktivers anvendelse. Eventuelle aktiver skal gå til almennyttige formål i lokalområdet.

§15
Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse.

§16
Ændringer af vedtægter vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling og skal godkendes af Sønderborg Kommune