BROAGER.DK

Vedtægter

Broager kultur

§ 1 Foreningens navn er Broager Kultur

§ 2 Formål: skabe kulturelle og idrætslige aktiviteter

§ 3 Broager Kultur er upolitisk, og enhver som måtte ønske det, kan optages som medlem.

§ 4 Bestyrelsen består af i alt 6 personer, hvoraf: en formand, en kasserer, tre bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.

§ 5 Kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling. Regnskab følger kalenderåret.

§ 6 Generalforsamlingen er øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes årligt i januar/ februar måned. Indkaldelse med mindst 14 dages varsel.

Dagsorden for generalforsamling:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsen aflægger beretning

4. Regnskab forelægges til godkendelse. Nyt kontingent fastsættes.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant

6. Valg af kasserer

7. Indkomne forslag

8. Eventuelt

Valg af bestyrelsesmedlemmer sker for 2 år af gangen.

Valg af suppleant sker for 1 år af gangen.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal udformes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Afstemninger på generalforsamling foretages skriftligt og beslutninger træffes ved simpelt flertal. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal.

Ekstraordinær generalforsamling finder sted når bestyrelsen finder anledning dertil, eller mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt begærer dette.

§ 7 Ændring af vedtægter kan kun ske på en generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringen. Forslag til vedtægtsændringer skal fremgå af indkaldelsen.§ 7 Stemmeret på Generalforsamlingen har medlemmer, der har et registreret medlemskab forud for generalforsamlingen. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

§ 8 Foreningen kan opløses, såfremt 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede på 2 generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum stemmer derfor.

Ved Broager Kulturs ophør skal dens formue med tilslutning fra 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede tilfalde lokale formål i Broager