Broager.dk

Cykelstien Broager-Nybøl bliver igen forsinket

Af Kristian Pallesen

-Jeg kan ikke udstede garantier, men jeg håber da, at cykelstien Broager-Nybøl kan tages i brug i løbet af 2024. Men det vil afhænge af, hvilke problemer vi løber ind i.

Det siger formanden for byrådets Teknik-, By- og Boligudvalg, Kirsten Bachmann, Nybøl, efter at det nu ligger fast, at prisen på cykelstien ikke kan laves for de afsatte 4,5 mio. kr. men tværtimod nu anslås til at koste 18,7 mio. kr. – og at cykelstien atter en gang løber ind i at blive forsinket.

Forklaringen på prisstigningen ligger i, at vi er stødt på forhold, vi ikke havde set. Jordbundsforholdene er en udfordring, større end nogen havde set. Hertil kommer, at alene de generelle prisstigningerne har resulteret i, at prisen pr. løbende meter cykelsti er fordoblet!

Forklaringen på forsinkelsen er flere, ikke mindst at der ikke er hjemmel til at ekspropriere jorden til stien, når der ikke er afsat tilstrækkelig med penge til at gennemføre arbejdet.

Oprindelig var det tanken at ekspropriere arealet til projektet i maj i år, men nu er eksproprieringen foreløbig udsat til 2024. Og den tidsplan forudsætter, at byrådet afsætter tilstrækkelig med penge til at lave stien.

-Vi er i udvalget enige om, at vi ikke vil stoppe cykelstien til Broager. Den har været så længe undervejs, at vi skylder, den kommer i gang, siger Kirsten Bachmann og oplyser, at forvaltningen nu skal undersøge, hvilke andre cykelsti-projekter i kommunen, der kan udsættes. Udvalget vil også gerne have mere viden om, hvorfor cykelstien Broager-Nybøl bliver så dyr, og om der kan findes en billigere løsning. – Og så kommer vi ikke udenom, at vi skal have den med i budgetforhandlingerne for 2024, oplyser Kirsten Bachmann.

-Det er lige før processen starter forfra, men vi skal holde gang i processen, så folk ikke mister håbet, fastslår udvalgsformanden.

Her bringer vi forvaltningens notat, som var udgangspunkt for udvalgets drøftelser:

Projektstatus

Projektet er i detailprojekteringsfasen og myndighedsbehandling pågår. Der er endnu ikke gennemført eller

indkaldt til ekspropriation af arealer til projektet.

Projektet er noget mere kompliceret end oprindeligt forudsat, ligesom den oprindelige forudsætning omkring

anvendelse af eksisterende afvandingssystem ikke forventes at kunne gennemføres pga. myndighedskrav.

Projektet var oprindeligt planlagt til ekspropriation i maj 2023, men da der endnu ikke er alle myndighedstilladelser og idet der ikke er tilstrækkeligt økonomi til projektet er der ikke udsendt indkaldelser til ekspropriation.

Projektet kan færdig projekteres indenfor den nuværende bevilling men der er ikke tilstrækkelig økonomi til at

projektet kan gennemføres. Dette er ensbetydende med at man ikke har fornøden hjemmel til at gennemføre ekspropriationen til projektet.

Projektøkonomi

Oprindeligt overslag var på 4,5 mio. kr. en fornyet beregning som tager hensyn til både de udfordrende jordbundsforhold, stigende priser på anlæg og nødvendige afvandingsløsninger viser at prisen for etablering af cykelsti mellem Broager og Nybøl forventeligt vil beløbe sig til 18,73 mio. kr.

Mulighed for opbremsning:

Denne sag kan bremses idet der endnu ikke er foretaget ekspropriation, forvaltningen anbefaler at fuldføre

detailprojekteringen og herefter medtage udførelsen som en del af budgetforhandlingerne 2024. Vælges

denne løsning vil der skulle bruges i alt ca. 750.000 kr. på projektet inden det standses. Vælges denne løsning vil man kunne holde sig indenfor den nuværende økonomiske ramme for de 6 cykelstier.

-kp.

 

Broager.dk

Broager.dk er er et digitalt samlingssted for borgerne i byen og på Broagerland.

Følg med

© 2024 Broager – Designet af Aveo web&marketing